MR
De naam medezeggenschapsraad is een raad, die iets mede te zeggen heeft.
Waarom?
Een school wordt bestuurd door een schoolbestuur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij een
schoolbestuur. Diverse jaren geleden is de ‘Wet medezeggenschap scholen’ ingesteld.
In deze wet is geregeld, dat in de medezeggenschapsraad ouders en leerkrachten moeten
zitten.

Omdat Prisma uit 12 scholen bestaat is er bovenschools een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) geformeerd. Deze bestaatuit 5 ouders en 5 leerkrachten. Ze buigt zich over bestuursvoornemens en –besluiten en geeft advies of instemming.
De GMR onderhoudt contacten met de medezeggenschapsraden van de verschillende
scholen van Prisma.
 
Op De Wissel is ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 4 personen.
2 Ouders vormen de oudergeleding en twee leerkrachten de personeelsgeleding.
Deze M.R. functioneert i.p.v. op bestuursniveau op schoolniveau.
De nadruk ligt hierbij op het meedenken, samen met schoolleiding, team en cliëntenraad om een visie en beleid te ontwikkelen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.
De MR onderhoudt nauwe contacten met de cliëntenraad.

U kunt altijd contact opnemen met de mr: medezeggenschapsraad@bs-dewissel.nl
Notulen MR / CR
Klik hier voor de notulen van 11-9-2017
Klik hier voor de notulen van 13-11-2017
Klik hier voor de notulen van 15-1-2018